Un nou calendar pentru înscrierea în învăţământul profesional

Ministerul Educaţiei Naţionale a devansat în acest an înscrierile în învăţământul profesional, urmând ca cererile de înscriere în învăţământul profesional de trei ani, pentru anul şcolar 2015-2016, să fie completate în perioada 8-12 iunie, în loc de 15-17 iunie, cum a fost până acum.

Admiterea în învăţământul profesional cu durata de trei ani se desfăşoară în trei etape. Astfel, prima etapă începe pe 8 iunie, a doua etapă începe pe 20 august, iar a treia etapă începe pe 3 septembrie.

30 aprilie – Afişarea ofertei de şcolarizare aprobată, concretizată în domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a. Tipărirea informaţiilor despre admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016, într-o secţiune distinctă.

7 mai – Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul şcolar 2015-2016. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora.

15 mai – Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ / municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită.

11 – 29 mai – Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea procedurilor de preselecţie şi/ sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

9 martie – 20 mai – Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2014-2015, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial, organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi de continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE) / Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

4 – 17 mai – Inspectoratul şcolar judeţean / al Municipiului Bucureşti organizează târgul ofertelor educaţionale, cu implicarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani începând cu anul şcolar 2015-2016 şi a operatorilor economici.

Târgul ofertelor educaţionale va avea o secţiune dedicată ofertei la nivel regional.


Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

8 -12 iunie – Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII – a. Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită aceasta. La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Elevilor care solicită eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani li se va încheia situaţia şcolară înaintea eliberării acestei fişe. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. În cazul elevilor cărora li s-a încheiat situaţia şcolară în ultima zi de şcoală fiind declaraţi promovaţi, precum şi în alte cazuri justificate, se poate elibera fişa de înscriere până cel târziu la 15 iunie 2015 pentru cei ce se înscriu până la data respectivă la unităţi de învăţământ şi calificări la care se organizează probă de preselecţie. În mod similar, se poate elibera fişa de înscriere până cel târziu la data de 25 iunie 2015 pentru cei care se înscriu până la data respectivă la unităţi de învăţământ şi calificări la care nu se organizează probă de preselecţie. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul absolvenţilor din seriile anterioare care solicită eliberarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, şi care în acest scop se adresează unităţilor de învăţământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.

8-12 iunie şi 15 iunie 2015 (în 15 iunie până la ora 15:00) – Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Perioada de înscriere la unităţile de învăţământ şi calificările unde nu se organizează probă de preselecţie se poate prelungi până la data de 25 iunie 2015, pentru a permite şi înscrierea candidaţilor care au obţinut fişa de înscriere după încheierea anului şcolar. În mod similar se procedează şi pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a absolvenţilor de 8 clase din seriile anterioare.

15 iunie – Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi a graficului de desfăşurare a sesiunii de preselecţie şi / sau a probei suplimentare de admitere, după caz. La unităţile de învăţământ care organizează preselecţie se vor afişa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecţie (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare calificare.

Preselecţia candidaţilor

16-18 iunie – Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie.

18 iunie – Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie. Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile, afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaţilor admişi în învăţământul profesional.

18-19 şi 22-25 iunie – Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie, pentru alte calificări sau la o altă unitate de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecţie.

26 iunie – Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecţie a candidaţilor respinşi la proba de preselecţie. Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite. C. Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ)

30 iunie – Desfăşurarea probei suplimentare de admitere.

1 iulie – Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat proba. Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere.

2 iulie – Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de admitere, la şcolile care au organizat proba. D.

Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor

3 iulie – Validarea de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional. Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional, şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.

13 iulie – Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi şi a listei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere. Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

15 iulie – Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate după etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

Comments

comments